25 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ.สงขลา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ.สงขลา ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มในพื้นที่

วันนี้ (6 พ.ย. 61) ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีจิตอาสาอำเภอเมืองสงขลาที่ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการดำเนินงานป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยให้จังหวัด ในฐานะศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล พร้อมทั้งให้มีการเชิญชวนจิตอาสาบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบให้มีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริกำหนด

จังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลาขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จัดชุดวิทยากร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 3 คน เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฯ , มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการเชิญชวนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ อำเภอละอย่างน้อย 50 คน โดยให้เน้นคนที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่อำเภอตามแนวทางที่ ศอญ. กำหนดไว้ และจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับใช้ในการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ , การจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน รวมทั้งให้แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมให้ความรู้ตามแผนฯ และมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปกครอง / กลุ่มงานความมั่นคง เพื่อประสานงานช่วยเหลือสนับสนุนตามแผนฯ

สำหรับ “จิตอาสาภัยพิบัติ” จะดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการเฝ้าตรวจ และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น โดยมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดสาธารณภัย โดยการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ให้พร้อมสนับสนุนการดำเนินการในการป้องกัน บรรเทา ร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถ , การดำเนินการป้องกันลดผลกระทบ หรือความเสี่ยงเชิงพื้นที่ที่อาจเกิดขึ้น โดยการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน แนะนำการปฏิบัติตน , การสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย , การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ , การขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำ และกำจัดผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของพื้นที่ , ระหว่างเกิดสาธารณภัยให้จัดกำลังพร้อมจิตอาสาพระราชทานออกปฏิบัติงานบรรเทา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ เช่น การอพยพผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน สิ่งของ , การร่วมออกแจกจ่ายน้ำดื่ม และอาหารปรุงสุก , การดูแลช่วยเหลือรักษาพยาบาล และเยี่ยมปลอบขวัญผู้ประสบภัยในช่วงเกิดสถานการณ์ , การสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และความต้องการของผู้ประสบภัย , การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินการสงเคราะห์และฟื้นฟู และหลังเกิดสาธารณภัย โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียน และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย , การแจกจ่ายสิ่งของยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค , ล้างทำความสะอาดบ้านเรือน และสาธารณสถาน , การซ่อม ปรับปรุง หรือสร้างที่พักอาศัยชั่วคราว , การร่วมดูแลสุขภาพอนามัยกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งร่วมสำรวจความเสียหาย เพื่อบูรณะซ่อมแซมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร , ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายความเคารพ พร้อมกล่าวให้โอวาท , การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลากับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยพิบัติ (ก่อนเกิดสาธารณภัย) , การมีส่วนร่วมของจิตอาสาระหว่างเกิดสาธารณภัย และจิตอาสากับการสนับสนุนช่วยเหลือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา

สำหรับการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสงขลา” เริ่มดำเนินการครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 6 – 21 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก