25 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงานมหกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “สงขลาสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2561

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานมหกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “สงขลาสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2561 นำหลักประชารัฐ สร้างความตระหนักให้ประชาชนร่วมจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนด้วยตนเอง

วันนี้ (27 ก.ย. 61) ที่ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “สงขลาสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2561” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “สงขลาสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2561 และได้กำหนดเครื่องมือตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้หลักเกณฑ์ “ประชารัฐ” เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการวางแผนปฏิบัติการ หรือกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนด้วยตนเอง โดยการรณรงค์ส่งเสริมลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3Rs : Reduce Reuse Recycle หรือ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน ได้แก่ ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น , ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ , ขยะมูลฝอยมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

ด้าน นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการมหกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “สงขลาสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2561” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ท้องถิ่น อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ รวมจำนวน 310 คน และเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “สงขลาสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยจัดประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสงขลา 3 ระดับ ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และอำเภอสะอาด ซึ่งทางจังหวัดคัดเลือก จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอำเภอสะอาด คือ อำเภอนาหม่อม , อันดับ 2 อำเภอรัตภูมิ , อันดับ 3 อำเภอสะเดา และรางวัลชมเชยอำเภอสะอาด 2 รางวัล ได้แก่ อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสทิงพระ

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.) โดยจังหวัดมอบประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนครัวเรือนร้อยละ 50 เข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ , เทศบาลตำบลปาดัง อำเภอสะเดา , องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร , เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ , องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสิงหนคร

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก