27 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สงขลา สร้างการรับรู้รับมือน้ำหลาก ปี 2561 พร้อมกระตุ้นทุกฝ่ายบูรณาการแก้ปัญหาน้ำ

วันนี้ (8 ส.ค. 61) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรม หรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดการเสวนา “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ภาคใต้” โดยมีนายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คณะกรรมการลุ่มน้ำ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดเสวนาดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เและตนเป็นรองประธาน ให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ซึ่งการเสวนานั้นจะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำได้รับรู้แผนงาน และผลงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล รวมทั้งสร้างความเข้าใจและรับทราบถึงสถานการณ์น้ำ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของประเทศ เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ปี 2561
นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อม ด้านแผนงาน ด้านการบริหารจัดการ การให้ความช่วยเหลือ ด้านเครื่องจักรเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทำได้อย่างถูกต้องทันเวลา โดยเฉพาะในประเด็นความพร้อมของแผนงาน การบริหารจัดการ ในการรับมือกับภัยจากน้ำ
ด้าน นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สทนช. ได้มีการจัดเสวนาในระดับส่วนกลางแล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และมีการเดินสายจัดเสวนาในระดับพื้นที่ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งแรก ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 3 ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดทุกครั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ โดยในแต่ละครั้งได้มีการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำ มาตรการต่าง ๆ การเชื่อมโยงและการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูน้ำหลากปี 2561 นี้ และในวันนี้ (8 ส.ค. 61) เป็นการจัดเสวนาในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีข้อหัวข้อหลักในการเสวนาคือ การเตรียมความพร้อมจัดการน้ำหลาก ปี 2561 พร้อมทั้งยั้งมีการจัดนิทรรศการ หัวข้อ “แผนปฏิบัติการจัดการน้ำหลาก ปี 2561 ในระดับพื้นที่ (จังหวัด)” โดยหน่วยงานจากจังหวัดที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ทั้งนี้ ภาคใต้มีพื้นที่ครอบคลุม 14 จังหวัด และเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ แต่ในช่วงฤดูฝนของทุกปี ก็มักจะประสบปัญหาอุทกภัย เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมและพายุที่พัดเข้ามาโดยตรง สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดพื้นที่การแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ (Area Based) 66 พื้นที่ทั่วประเทศ รวม 29.70 ล้านไร่ พบว่า มีโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปี 2561-2580) รวมทั้งสิ้นกว่า 300 โครงการ และในช่วงปี 2562-2565 มีโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ จำนวน 31 โครงการ แบ่งเป็นภาคเหนือ 4 โครงการ ภาคกลาง จำนวน 13 โครงการ ภาคอีสาน จำนวน 10 โครงการ ภาคตะวันออก จำนวน 2 โครงการ และภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ โดยมีโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 9 โครงการสำคัญที่ที่รัฐบาลจะเริ่มขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ในปี 2562 ด้วย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก