29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สงขลา มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้แบบบูรณาการ แนะทุกภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้แบบบูรณาการ แนะทุกภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน
ช่วงเช้าวันนี้ (8 ส.ค. 61) ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้แบบบูรณาการ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในนามประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน กล่าวว่า การวางแผนและการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความซ้ำซ้อน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเน้นย้ำให้เป็นการท่องเที่ยวที่สะอาดและปลอดภัย รวมถึงจุดเด่นด้านการเกษตรให้นำมาจัดไว้ในแผนการพัฒนา โดยให้สอดรับกับแผนภาคต่อเนื่องเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งในเรื่องของยางพารา ขอให้ลดพื้นที่ปลูกยาง ทำเกษตรแบบผสมผสาน เพิ่มการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ด้านการแก้ไขปัญหาประมง นอกจากจะดำเนินการตามกฎหมาย IUU แล้ว จะต้องวางแผนการทำประมงแบบยั่งยืนให้มีทรัพยากรทางทะเลอย่างเพียงพอไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
อย่างไรก็ตาม อีกเรื่องสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ คือ การบริหารจัดการแก้ไขน้ำท่วม ขอให้ทุกหน่วยจัดทำแผนรับมืออุทกภัยโดยการประยุกต์ใช้โครงการแก้มลิงให้เหมาะสม การคำนึงถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำ การปรับปรุงระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือน วิเคราะห์ฐานข้อมูลความเสี่ยง รวมทั้งระบบการแพทย์และการสาธารณสุข
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า หากทุกหน่วยงานจัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดรับกับแผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ จะสามารถทำให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก