25 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ม.อ. เปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” เป็นแหล่งรวมความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับอาเซียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีเปิด “ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ เช่น นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กงสุลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ และ คุณชวิตา คอมันตร์ โดยหลังจากพิธีเปิด มีการจัดปาฐกถา เรื่อง ชีวประวัติและงานของ ดร.ถนัด คอมันตร์ : ผู้สถาปนาอาเซียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซี่ยนศึกษา เปิดเผยว่า “ประชาคมอาเซียน” เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ประชาชนในภูมิภาค โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับ “ประชาคมอาเซียน” มาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวของ กับอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความได้เปรียบและเหมาะสม เนื่องจากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาเซียนกระจายอยูในทุกวิทยาเขต และมีความเข้มแข็งทางวิชาการที่เกี่ยวของกับอาเซียนศึกษา รวมทั้งมีตำแหน่งที่ตั้งอยูในทําเลที่มีความไดเปรียบทางภูมิศาสตร โดยศูนยอาเซียนศึกษา ได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกันยายน 2560

“ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์” ตั้งชื่อตามนามของ พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ผู้ ได้รับยกย่องในฐานะผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญยิ่งในการก่อตั้ง “สมาคมอาเซียน” หรือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ เคยดำรงตำแหน่ง อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2511-2512 นายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 2 ดำรงตำแหน่ง 4 วาระติดต่อกัน ตั้งแต่ กันยายน 2515 – สิงหาคม 2522

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก