24.5 C
Hat Yai
23 October 2018
หาดใหญ่โอเค
Image default

ม.อ.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต แก่ผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอียิปต์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอิสลามศึกษา แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อาห์หมัด มูฮัมหมัด อาห์หมัด อัล ตอเย็บ ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ที่ทำการสำนักงานผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ร่วมในพิธี

ศาสตราจารย์ ดร.อาห์หมัด มูฮัมหมัด อาห์หมัด อัล ตอเย็บ เคยดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พ.ศ.2546 และได้รับแต่งตั้งให้เป็น Grand Sheikh of Al-Azhar ซึ่งเป็นผู้นำศาสนาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พ.ศ.2553  เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นสูง เป็นนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น มีลูกศิษย์มากมายทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ปัจจุบันนักศึกษาไทยมุสลิมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประมาณ 3,500 คน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ และปีการศึกษา 2559  ได้ให้การสนับสนุนแก่นักเรียน นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 80 ทุน เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์อีกทางหนึ่ง

ศาสตราจารย์ ดร.อาห์หมัด มูฮัมหมัด อาห์หมัด อัล ตอเย็บ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาภาษา และ ด้านปรัชญา ศาสนา เรื่องหลักความเชื่อ และมีความคิดในลักษณะมุสลิมสายกลาง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ใฝ่หาความสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภูมิภาคของโลก สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีมติอนุมัติให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอิสลามศึกษา เพื่อเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก