33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ม.อ.ปรับแผนพัฒนา น.ศ. สร้างการเรียนรู้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำแนวคิดการพัฒนานักศึกษาเป็นแผนพัฒนาแบบขั้นบันไดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับ สนองความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนของสังคม อีกทั้งพัฒนาให้เป็นผู้ “ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ” ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนั้นยังจะมีการปรับปรุงโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกัน โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ระบบใหม่ในปีการศึกษา 2560

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนดังกล่าว ได้แบ่งประเภทให้นักศึกษาเลือกเข้าร่วมตามชั้นปี เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี กิจกรรมเพื่อให้ได้รู้จักและเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน รู้จักสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เพื่อการปรับตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข การเตรียมความพร้อมการเรียนแบบวิถีอุดมศึกษา เพื่อให้รู้จักตนเองและมีเป้าหมายชีวิต สามารถปรับตัวกับการเรียนในรูปแบบ Active Learning และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง และ การเตรียมความพร้อมอยู่ร่วมในโลกสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้ได้เห็นความงดงามของการอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างวัฒนธรรม

ชั้นปีที่ 2 เป็นการเรียนรู้ชุมชนเรียนรู้สังคม เพื่อให้นักศึกษาสามารถพื้นที่เรียนรู้ทำงานร่วมกับชุมชนได้ มีการพัฒนาผู้นำเพื่อฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการใช้ชีวิตเพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการบริหารเวลาเกิดจิตสาธารณะ และเพื่อบ่มเพาะพระราชปณิธาน “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ในชั้นปีที่ 3  เป็นขั้นการสัมผัสโลกกว้าง โดยมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การเป็นพลเมืองโลก การเรียนรู้ความเท่าทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลง การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งในประเทศและนานาชาติ และการเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้กับนักศึกษา

ส่วนในชั้นปีที่ 4  เป็นการเตรียมพร้อมสู่วัยทำงานซึ่งสามารถปรับขยายเป็นชั้นปีที่ 4-6 สำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีกิจกรรมการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้เรียนรู้ช่องทางการประกอบอาชีพและสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ เช่น การแนะแนวและสาธิตอาชีพสร้างรายได้ โครงการนักธุรกิจน้องใหม่ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานเพื่อเปิดมุมมองของนักศึกษาสู่โลกแห่งอาชีพ พัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมก่อนเข้าสู่การทำงาน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก