26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ม.อ. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) แด่สมเด็จพระเทพฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้กราบทูลถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวงวิชาการ ด้วยตระหนักถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการที่จะนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความยั่งยืน และส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎร ดังจะได้เห็นจากเนื้อหาที่ทรงบรรยายในการประชุมหรือสัมมนาหรือในพระราชนิพนธ์ส่วนพระองค์ และทรงเล็งเห็นการณ์ไกลที่จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ได้ทรงเรียนรู้เทคโนโลยีและศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วยพระองค์เอง โดยเฉพาะการศึกษาเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลหรือ remote sensing โดยความรู้ที่ทรงศึกษานี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พื้นที่ป่าไม้ การบริหารแหล่งน้ำ การสำรวจทางธรณีวิทยา การแหล่งแร่และน้ำมันปิโตรเลี่ยม การทำแผนที่ การใช้ที่ดิน การวางแผนสำหรับการพัฒนาเมืองและชนบท ประชากรศาสตร์ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก