28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ม.อ.จัดประชุมระดมความคิดหารูปแบบการเรียนรู้เพื่ออนาคต

ม.อ.จัดประชุมวิชาการเรื่องการหาแนวทางจัดการศึกษาแบบเปิดกว้างไร้ข้อจำกัดสำหรับอนาคต เชิญหลากหลายผู้รู้มากประสบการณ์ร่วมบรรยาย พร้อมการเสนอผลงานเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” หรือ การหารูปแบบสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่หาความรู้ได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิดว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ไม่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการวางแผนออกแบบวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากสถาบันอื่นทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 300 คน

จุดน่าสนใจในการประชุมนอกจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์จากนักวิชาการแล้ว ยังมีปาฐกถาพิเศษที่น่าสนใจ และการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและต่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษายุคใหม่ เช่น ดร.มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน คุณภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี 2557 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทราวดีหัวหิน  และ รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดหัวข้อบรรยายได้ที่ www.psued.org

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 074 282 251-2 โทรสาร 0 7455 8939 e-mail :[email protected]

poster-for-pr

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก