28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ม.อ.จัดทำแผนระยะยาว สอดรับไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ได้มีการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระยะยาว  ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ของอาเซียน” โดยจะจัดทำเป็นแผน 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 20 ปีของรัฐบาล และได้นำเข้าผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560

ในแผนดังกล่าวได้วางเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต ที่จะมุ่งสร้างความรู้เชิงลึกใน 3 มิติ คือ “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” เน้นความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและทรัพยากร เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร ระบบสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพครบวงจร และพลังงาน  “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เน้นการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์ และศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และ “เศรษฐกิจดิจิตอล” เน้นด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ การเชื่อมโยงทุกสิ่งสู่โลกอินเตอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการให้บริการธุรกรรมการเงิน ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์   โดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำในเรื่องทะเล ชายฝั่ง และยางพารา

โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไว้ 4 ด้านคือ ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกการทำงานเชิงรุก  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นนานาชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ และได้มีการกำหนดแผนงาน โครงการที่จะทำในระยะยาวไว้ เช่น

โครงการที่มุ่งสนองชุมชนภายนอก ประกอบด้วย โครงการเกษตรวิถีใหม่ โครงการนวัตกรรมเพื่อการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โครงการศูนย์กลางระบบสาธารณสุขและการแพทย์ครบวงจร โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร โครงการอุทยานนวัตกรรมดิจิตอล โครงการนวัตกรรมยางพารา โครงการอันดามันศึกษา โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้

และ โครงการที่มุ่งสนองชุมชนของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว โครงการวางระบบบริหารข้ามวิทยาเขต โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยใช้แนวทาง TQA โครงการควบรวมและบริหารหลักสูตรและการวิจัยแบบคลัสเตอร์ โครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และบริการวิชาการ และโครงการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบและหลักสูตรเชิงบูรณาการ

นอกจากนั้นจะมีเพิ่มการเขียนเจตนารมณ์ ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยคงความเป็นหนึ่งเดียว มีการทำงานร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต บัณฑิตทุกคนคือบัณฑิตสงขลานครินทร์ และยึดถือสิ่งเดียวกันคือมุ่งทำประโยชน์แก่ภาคใต้และประเทศชาติ โดยมีเอกลักษณ์พิเศษของ “สงขลานครินทร์” คือ มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก