33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ. ภาคปกติ กลุ่มภาคี ชูจุดเด่นค่าเทอมถูกสุดในภาคใต้-เรียนใกล้บ้าน

มรภ.สงขลา เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ กว่า 900 คน ชูจุดเด่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ค่าเทอมถูกสุดในภาคใต้ แถมได้เรียนใกล้บ้าน

นายฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 930 คน แบ่งออกเป็น คณะครุศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 18 คน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทยภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย โปรแกรมวิชาละ 9 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ 9 คน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์ สวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชาละ 15 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 45 คน ภูมิสารสนเทศ 12 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาละ 12 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขชุมชน โปรแกรมวิชาละ 24 คน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9 คน

คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ การจัดการ การตลาด โปรแกรมวิชาละ 30 คน บริหารทรัพยากรมนุษย์ 45 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี โปรแกรมวิชาละ 36 คน การจัดการท่องเที่ยว 50 คน เศรษฐศาสตร์ 25 คน นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) 18 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โปรแกรมวิชาละ 12 คน เทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช และ การผลิตสัตว์) โปรแกรมวิชาละ 15 คน เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 14 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชานาฏยรังสรรค์ 15 คน ทัศนศิลป์ การออกแบบ โปรแกรมวิชาละ 18 คน ดนตรีไทย 4 คน ดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจ๊ส โปรแกรมวิชาละ 9 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต) วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ โปรแกรมวิชาละ 12 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเนื่อง (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) โปรแกรมวิชาละ 24 คน

อย่างไรก็ตาม จำนวนนักศึกษาที่รับทุกคณะ ทุกโปรแกรมวิชา ทุกระดับ อาจรับมากกว่าจำนวนที่ประกาศไว้ โดยสามารถดูจำนวนรับที่เพิ่มขึ้นได้ทาง www.regis.skru.ac.th  สนใจซื้อเอกสารแนะนำการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-10 มี.ค.60 และรับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. 60 ซึ่งรอบกลุ่มภาคีฯ จะเป็นรอบที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทุกกลุ่ม ผู้ที่มีวุฒิ กศน. ก็สามารถสมัครได้ โดยเลือกสาขาได้ทุก 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วย มรภ.สงขลา มรภ.ยะลา มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.ภูเก็ต และ มรส. อัตราส่วนที่รับ คือ 30% บวกด้วยส่วนที่เหลือจากรอบรับตรง ในกรณีที่มีคนสละสิทธิ์หรือไม่ผ่านการทดสอบตามเป้า โดยในรอบนี้ผู้สมัครจะต้องมาซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของ 5 มหาวิทยาลัย ซึ่งจุดเด่นหนึ่งของ มรภ.สงขลา ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ คือ ค่าเทอมถูกที่สุดในภาคใต้ ประมาณ 7,000-7,500 บาท/เทอม ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันการเลือกเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้านและค่าเทอมไม่แพง น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองได้อีกทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้านักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-3989991, 088-3989992 หรือทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก