32.2 C
Hat Yai
27 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา ระดมกึ๋นอดีตอธิการฯ ‘ราชภัฏ’ แนะแนวทางพัฒนายุค 4.0

มรภ.สงขลา เทียบเชิญอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ แนะแนวทางพัฒนายุค 4.0 ชี้สูตรสู่ความสำเร็จ จัดการศึกษาตามความต้องการตลาดงาน วางแผนยุทธศาสตร์ตอบโจทย์สังคม พร้อมสร้างรายได้จากงานวิจัย ปลูกฝังคนรุ่นใหม่สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

            ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อดีตผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศราว 30 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนา มรภ.สงขลายุค 4.0 โดยมี ดร.วิชัย แข่งขัน อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ และ นายประเสริฐ ตันสกุล อดีตกรรมการสภา มรภ.กำแพงเพชร เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ ปัญหาและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับบรรดาอดีตอธิการบดีผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนและการบริหาร ซึ่งจะทำให้คณะผู้บริหารและบุคลากร มรภ.สงขลา ทราบถึงความสำคัญและตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนา มากำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และในยุคไทยแลนด์ 4.0

              ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ผู้เข้าประชุมได้ชี้แนะถึงสูตรสู่ความสำเร็จ ประการแรก พันธกิจด้านการจัดการศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตหรือการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงศาสตร์ที่เหมาะกับสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่อาศัยนวัตกรรมใหม่และความคิดสร้างสรรค์ มีการกำหนดแผนรับสมัครหรือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาจำเป็นโดยต้องคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ประการที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัย เป็นหัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนักวิชาการที่พร้อมไปด้วยศักยภาพการขับเคลื่อนเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาประเทศและงานวิจัย นำไปสู่การพัฒนาประเทศและสามารถนำนวัตกรรม งานวิจัย มาผลิตและสร้างรายได้ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต้องเน้นรายได้จากการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและนำไปสู่เชิงพาณิชย์

            ประการที่ 3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริการทางวิชาการด้วยมิติต่างๆ จำเป็นต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาได้ตามความต้องการของสังคม โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ให้ชุมชน ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้จากนักวิชาการและนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ประการที่ 4. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญในระดับต้นๆ เพราะปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากจนทำให้คนรุ่นใหม่ลืมเลือนความเป็นไทย จึงควรให้ความสำคัญและทำให้เยาวชนรุ่นหลังให้ความสำคัญกับความเป็นไทย และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

            ในการนี้ ที่ประชุมยังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น อาทิ ควรมีการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ ทักษะ เพื่อให้มีความรอบรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่เน้นความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะและให้สามารถทำงานได้หลากหลาย หลักสูตรไม่ควรสร้างตามความถนัดของอาจารย์ แต่ควรคำนึงถึงความต้องการของชุมชนหรือสังคม และพัฒนาหลักสูตรตามอัตลักษณ์ภาคใต้ตอนล่าง ควรลดวิชาบังคับลงและเพิ่มวิชาเลือกให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเลือกวิชาเรียนที่ตนเองสนใจมากที่สุด และเน้นหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ตามความต้องการของนักศึกษา ส่วนอาจารย์ก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและทันต่อยุคสมัย จะต้องใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทางด้านภาษา ประการสำคัญ ต้องสร้างจุดยืนและเอกลักษณ์ของ มรภ.สงขลา โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนในการสร้างบุคลากรในสาขาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นที่สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของงานวิจัยควรมีลักษณะเป็นงานวิจัยต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ได้จริง สร้างนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา โดยน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ควบคู่ไปกับสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยภายนอกและโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนให้อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างด้านการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น Smart University และจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความรักความผูกพันกับท้องถิ่น สำนึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิต  รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนักศึกษา เหล่านี้เป็นต้น

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก