หาดใหญ่โอเค
Image default

มรภ.สงขลา ติวครู ตชด. ใช้เทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพการสอน

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ดึงครู ตชด.-โรงเรียนพื้นที่เป้าหมายสนองพระราโชบายฯ อบรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เชื่อเหมาะกับกระบวนการเรียนรู้ของ นร. ยุคปัจจุบัน

นายเสรี ชะนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายสนองพระราโชบายฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชุมชน เนื่องจากการบริการวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจึงศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สร้างเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 นี้ มรภ.สงขลา จัดโครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.43 และโรงเรียนในพื้นที่ตามพระบรมราโชบายฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

                นายเสรี กล่าวว่า ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้มากขึ้นในทุกระดับชั้น ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งโรงเรียนต่างๆ มีการวางระบบอินเตอร์เน็ตและนำเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน แต่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนยังมีอยู่อย่างจำกัด อาจารย์ผู้สอนยังคงใช้วิธีสอนแบบเดิมที่ไม่ได้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูและนักเรียนยังขาดประสบการณ์และขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้ครอบคลุมให้ครูและนักเรียนใช้ทั้งโรงเรียนต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ สำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีครูและบุคคลากรทางการศึกษาจำนวน 50 คนเข้ารับความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมในชุด Microsoft Office และ Google Apps for Education ไปใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก