หาดใหญ่โอเค
Image default

มทร.ศรีวิชัย เผย มุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาร่วมกับชุมชน พร้อมขับเคลื่อนภูมิภาค และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดพบปะสื่อมวลชน นำทีมผู้บริหารร่วมแถลง “ทิศทางการก้าวเดิน มทร.ศรีวิชัย” เผย มุ่งเน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาร่วมกับชุมชน พร้อมขับเคลื่อนภูมิภาค และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (11 เมษายน 2560) ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ มทร.ศรีวิชัย พบปะสื่อมวลชน สื่อสารสร้างสรรค์ ความเข้าใจที่ดี พร้อมแถลงข่าวในหัวข้อ “ทิศทางการก้าวเดิน มทร.ศรีวิชัย” โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า ในฐานะที่ได้มาดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตลอดระยะเวลา 6 เดือนนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักๆ อยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ 1. รักษาระเบียบ วิธิปฎิบัติ และระบบราชการของมหาวิทยาลัย โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากรว่า “สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม”

2. รักษาการในเรื่องวิสัยทัศน์ นโยบาย ต่อจากอธิการบดีท่านที่ผ่านมา โดยมีวิสัยทัศน์ และนโยบาย คือ การร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆ ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและชุมชน ซึ่งการดำเนินงานจะเริ่มที่การทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ และการลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกันกับทุกๆ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตสงขลา, รัตภูมิ, ตรัง, ทุ่งใหญ่, ไสใหญ่, ขนอม และชุมพร ซึ่งจะเข้าไปใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และนโยบายที่ได้วางไว้ ซึ่งมั่นใจว่าจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และชุมชนอย่างแน่นอน

ผศ.ยงยุทธ กล่าวต่ออีกว่า ผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษามีอยู่ 2 ประการ คือ 1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องสัมฤทธิ์ผลในด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ และสามารถทำงานได้จริง ทั้งนี้ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในตัวบัณฑิตที่จบออกไปแล้วมีงานทำเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต้องเป็นบัณฑิตที่มีทักษะชีวิต เพื่อที่จะได้นำพาบัณฑิตให้อยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักตัดสินใจ รู้จักแก้ปัญหา และเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามอีกด้วย

“ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต้องเป็นงานวิจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อชุมชน ชุมชนจะต้องได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งงานวิจัยจะมุ่งเน้นเรื่องรอบๆ ตัวที่เป็นปัญหาของชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาให้ชุมชน โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างนักศึกษาและชุมชน และเมื่อนักศึกษาเข้าใจถึงบทบาทต่างๆ ของชุมชนแล้ว จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0″ เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนภูมิภาคต่อไป” ผศ.ยงยุทธ กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก