หาดใหญ่โอเค
Image default

มทร. ศรีวิชัย ร่วมกับเชฟรอน-คีนัน เปิดศูนย์ TVET Hub มุ่งพัฒนาครูและนักศึกษาอาชีวะ ปลดล็อคข้อจำกัดสู่แรงงานไทยยุค 4.0

วันนี้ (25 ม.ค. 60) ที่ห้องประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ” ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Sciece : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต กับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคเครือข่าย 5 แห่งในภาคใต้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เปิดเผยถึงที่มาของความร่วมมือกับโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ว่า “ภาคใต้ในปัจจุบันเป็นหนึ่งภูมิภาคที่สำคัญของประเทศในการสร้างแรงงานอาชีวะ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้เองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น คือ สถาบันฯ หลายแห่งยังขาดครูที่เก่ง หรือมีประสบการณ์ รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับความต้องการของสถานประกอบการได้ ดังนั้น สิ่งที่ มทร.ศรีวิชัย เล็งเห็น คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ไม่ควรอยู่เพียงแค่ปริมาณ หากหัวใจสำคัญต้องวัดจากคุณภาพแรงงานที่จบออกไปว่า สอดคล้องตามความต้องการของตลาดหรือไม่” ทาง มทร.ศรีวิชัย จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ” (TVET Hub) ประจำภาคใต้ เพื่อช่วยเติมเต็มและยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบรอบด้านและแก้ปัญหาที่ตรงจุด เพราะ TVET Hub แห่งนี้จะมีความพร้อมทั้งด้านหลักสูตร อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความพร้อมในการผลิตนักเรียนสายวิชาชีพและบุคลากรในสายงานให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับอาชีพในศตวรรษที่ 21 ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

“โดย มทร. ศรีวิชัย จะรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ และประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคเครือข่ายทั้ง 10 แห่ง พร้อมทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกฝนทักษะ เทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้กับครูอาชีวะในภาคใต้” ผศ.รุจา กล่าวเสริม

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เชฟรอนยึดมั่นมาตลอด คือ การมุ่งเน้นพัฒนา “คน” ซึ่งโครงการ Chevron Enjoy Sciece : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นี้ ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาแรงงานวิชาชีพที่มีทักษะฝีมือและพื้นฐานด้านสะเต็ม (STEM) ให้กับอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน พลังงาน การเกษตร และไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยร่วมกับ 7 องค์กรภาครัฐ ตามแนวนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันโครงการได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 2 แล้ว และมุ่งเน้นที่การพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรสายอาชีพ ในรูปแบบการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงที่เข้มข้นขึ้น โดยมีศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) 6 แห่ง เป็นแกนหลักพัฒนาแรงงานที่มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม”

“ตามแผนงานระยะ 5 ปี โครงการ Chevron Enjoy Sciece : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ตั้งเป้าว่า TVET Hub ทั้ง 6 แห่ง จะช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคนิคให้กับแรงงานกว่า 30,000 คน และผลิตแรงงานคุณภาพป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมได้กว่า 138,000 คน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งเพิ่มโอกาสด้านอาชีพและรายได้ ช่วยให้ไทย ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน” นางหทัยรัตน์ กล่าว

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ในฐานะผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต กล่าวว่า “หน้าที่หลักของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) ประจำภาคใต้ คือ ขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มเพื่อการศึกษาสายอาชีพทางด้านเทคนิค (STEM FOR TVET) หมายถึงการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) มาช่วยยกระดับการทำงานของอุตสาหกรรม โดยเป็นการทำงานร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเครือข่ายทั้ง 10 แห่ง เพื่อปูพื้นฐานอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการนำหลักสูตรจาก It’s About Time ที่เน้นการปฏิบัติและลงมือทำจากประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ให้เข้ากับระบบการศึกษาไทย”

จุดเด่นของหลักสูตร It’s About Time คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน ทั้งการใช้สื่อรูปแบบใหม่ กระบวนการทดลอง และการเพิ่มเทคนิคให้ครูผู้สอน เพื่อช่วยสร้างความสนุกในการเรียนการสอน และกระตุ้นกระบวนการคิดของนักศึกษาอาชีวะได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสหรัฐอเมริกาเคยนำไปใช้ยกระดับอาชีวศึกษาแก้ปัญหาทักษะแรงงานจนประสบความสำเร็จมาแล้ว “การจัดตั้ง TVET Hub จะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งครู เครื่องไม้เครื่องมือและองค์ความรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม โดยโครงการฯ มีแผนจัดตั้ง TVET Hub จำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งจะกำหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาแรงงานแต่ละอุตสาหกรรมหลักให้สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0” นายปิยะบุตร กล่าว

อนึ่ง โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษากลุ่มวิชา STEM ทั้งในการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนเยาวชน ชุมชน และแรงงานกว่า 500,000 คน ทั่วประเทศ โดยเชฟรอน ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก