หาดใหญ่โอเค
Image default

พัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ในจังหวัดภาคใต้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) ในเขตจังหวัดภาคใต้” และโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในเครือข่ายสาธารณสุขภาคใต้ขึ้น ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความของ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ไว้ว่า “ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด” โดยมี รศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบาย Service plan RDU และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา”

ภายในงานประชุม ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ “แนวคิด RDU Hospital และกุญแจ P-L-E-A-S-E” โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ตัวชี้วัด RDU Hospital และ PDCA สู่การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” โดย ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรมอภิปรายเรื่อง “พัฒนาแนวทางการดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” โดย ภก.สมสุข สัมพันธ์ประทีป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

งานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรม เดอะ คริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นแพทย์และเภสัชกรจากพื้นที่ในภาคใต้ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามกุญแจ PLEASE ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภาคใต้ และสร้างต้นแบบของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ให้ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นระบบ ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก