24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

พมจ.สงขลา จัดงานวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัว2559

พมจ.สงขลา จัดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559

วันนี้ (21 เม.ย.59) ที่โรงแรมวีว่า อ.เมืองสงขลา นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัวและสมัชชาครอบครัวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2559 เพื่อรวมกลุ่มของครอบครัวหรือตัวแทนครอบครัวและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนของสังคมมาระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมและประสานงานด้านครอบครัว และสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและยกย่องสดุดีครอบครัวที่ดีเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างของการพัฒนาครอบครัว โดยมี ผู้แทนจากส่วนราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาครอบรัวในชุมชน สภาเด็กและเยาวชน ผู้แทนจากครอบครัวและภาคีเครือข่ายด้านครอบครัว กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน

นายจรัส ชุมปาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็นวันครอบครัวและให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกัน สำหรับปี 2559 กรกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดงานวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัวขึ้น เพราะครอบครัวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ เนื่องจากสถานการณ์ของครอบครัวในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง วิธีคิดของสมาชิกในครอบครัวได้เปลี่ยนไปจากเดิมหลายประการ ซึ่งเป็นไปตามกระแสปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆด้าน ส่งผลให้ครอบครัวที่เคยเข้มแข้งในอดีตเสื่อมถอยลง ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ครอบครัวขาดโอกาสในการเรียนรู้ ขาดกลไกสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาะสมต่อไป

จันจิรา บัวน้อย //ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_1 batch_2 batch_3 batch_4 batch_5 batch_6 batch_7 batch_8 batch_9 batch_10

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก