28 C
Hat Yai
21 March 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผู้ว่าฯสงขลานำส่วนราชการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ผู้ว่าฯสงขลานำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผ่าน Video conference

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.59 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่ง คสช.ที่ 10/2559 และคำสั่ง คสช.ที่11/2559 ผ่านระบบ Video conference เพื่อการบริหารการศึกษาและการบริหารบุคลากรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ทำหน้าที่วางแผนการบริหารงานบุคคลและจัดสรรงบประมาณของ ศธ. ในระดับภูมิภาค แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด นอกจากนี้ในแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทภายในจังหวัด และเพื่อให้การบริหารงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขึ้น
ในการประชุมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของระบบการศึกษา กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรกรับวนการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครูให้ตรงตามสาขา รวมทั้งการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนและยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น

อริสา สีรัตน์//ข่าว : ประชา โชคผ่อง//ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_8_resizebatch_1_resize batch_3_resize batch_4_resize batch_5_resize batch_6_resize

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก