หาดใหญ่โอเค
Image default

ผอ.สวท.สงขลา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นพิกุล เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้จึงได้เชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 โดยในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (สวท.สงขลา) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นพิกุล ภายในบริเวณสถานีวิทยุฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความร่มรื่นภายในสำนักงานฯ แล้ว ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ สวท.สงขลา ในการทำกิจกรรมร่วมกัน นำสู่ความรักสมัครสมานสามัคคีสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับ “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนัก พร้อมทั้งหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก