หาดใหญ่โอเค
Image default

ผวจ.สงขลา ประชุมสรุปปัญหาใน 5 อำเภอ เพื่อเร่งรัดให้ความช่วยเหลือ

ผู้ว่าฯสงขลา นำปัญหาความเดือนร้อนจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จาก 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา มาทบทวนและจัดอันดับความสำคัญ เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

บ่ายวันนี้ (31 พ.ค.59) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้าง อาทิ เจ้าหน้าที่ปกครองจาก อำเภอนาหม่อม เทพา, สิงหนคร, จะนะ และ อ.กระแสสินธุ์ เกษตรจังหวัด ธนารักษ์จังหวัดสงขลา ที่ปรึกษา นายกอบจ. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด,ชลประทานที่ ๑๖สงขลา ,สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมประชุมหาแนวทางให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ซึ่งหมุนเวียนไปยังอำเภอต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมไปยังอำเภอนาหม่อม เทพา, สิงหนคร, จะนะ และ อ.กระแสสินธุ์ ซึ่งบางปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแล้วภายหลังรับทราบปัญหาทันที่

สำหรับปัญหาตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ประเด็นปัญหาอำเภอนาหม่อม ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร และปัญหาการขอเอกสารสิทธิในที่ดิน ประเด็นปัญหาอำเทพา เรื่องปัญหาถนนชำรุด ปัญหาราษฎรในหมู่บ้านไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินและปัญหาไม่มีฝายกักเก็บน้ำและปัญหาคลองตื้นเขิน ประเด็นปัญหาอำเภอสิงหนคร ปัญหาเรื่องถนนชำรุดถนนสายชะแล้,ปัญหาขาดแคลนน้ำ ,ปัญหาต้องการเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เวลามีน้ำจืด,ต้องการให้ติดตั้งกล้อง CCTV ที่ตำบลชะแล้,และต้องการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ประเด็นปัญหาอำเภอจะนะ ปัญหาไม่มีปัญหาใช้ที่ม.1,5 ต.แค ขณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ม.6 บ้านคูนาสังข์ และ ม.7 บ้านสำนักยอ จังหวัดขอให้รอผลการจัดทำ

นอกจากนี้ในส่วนของปัญหานาร้าง 170 ไร่ ประชาชนตำบลแค ต้องการให้ส่งเสริมการปลูกพันธุ์ปอเทือง และของบประมาณหรือเครื่องจักรในการปรับหน้าดิน เพื่อทำนาข้าว ซึ่งมันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเนื่องบริเวณนั้นสภาพที่ดินแห้งแล้ง ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำงาน จังหวัดจึงมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่พบปะเพื่อวางแผนการการจัดการที่นาร้างให้ตรงความต้องการและสภาพแวดล้อม ,ปัญหาภัยแล้ง ม.1,3,4,6,และ 7 ตำบลแค ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ต้องการให้มีการสร้างคลองส่งน้ำและขุดบ่อบาดาล ซึ่งความต้องการอยู่ในแผนที่ทางโครงการชลประทานสงขลา เสนอไปยังกรมชลประทานอยู่ระหว่างการพิจารณา ,ปัญหาวัดขวดทรุดโทรม ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงและซอมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมเพื่อเป็ฯแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแต่เกิดปัญหาภายใน ขณะนี้ทาง อบจ.สงขลา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวได้เจรจากับเจ้าอาวาสเพื่อให้ทางวัดและปรชาชนในพื้นที่ช่วยกันซ่อมแซมและ ปัญหาเก็บค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ ที่ ม.6 ตำบลแค ธนารักษ์พื้นที่สงขลา จะเดินทางไปชี้แจ้งต่อกำนันผู้ใหญ่ในโอกาสประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่ของอำเภอจะนะในวันที่ 2 มิถุนายน นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

อีกทั้งยังมีประเด็นปัญหาในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากคลองตื้นเขิน ปัญหาการปลูกพืชไฮไดรโปนิกส์ ขาดโรงเรือน,ผักยกแคร์ และขาดเมล็ดพันธุ์สะตอเกาะใหญ่ ,ขาดเมล็ดพันธุ์ปลูกพืชหลังทำนาข้าว ต้องการ ,ขาดเครื่องสีข้าวขนาดกลาง เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว และปัญหาขาดแคลนพันธุ์กล้วยหอมทองและกล้วยหิน และประเด็นปัญหาสำคัญของอำเภอเทพา ปัญหาถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ สะพานแคบกว่าถนน ที่ตำบลสะกอม,ปัญหาประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ที่ ม.3 ต.สะกอม และปัญหาไม่มีฝายกักเก็บน้ำและปัญหาคลองตื้นเขิน ซึ่งภายหลังการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนของ อ.เทพา เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสงขลาได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.สะกอมเพื่อเข้าไปดูสภาพปัญหาและได้แนะนำให้เร่งดำเนินการเสนอโครงการมายังโครงการชลประทานเพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ

ภายหลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่วข้องในที่ประชุมได้ทบทวนการทำงานให้เร่งด่วนและช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้องทางราชการและสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประชาชนต้องการให้จังหวัดได้รับทราบต่อไป

จันจิรา บัวน้อย/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

batch_2 batch_1 batch_3 batch_4 batch_5 batch_6

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก