25 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ผลสำรวจ ม.อ.โพล พบชาวสวนยางใต้หนี้เพิ่ม 2 เท่า หลังวิกฤตราคายาง

ม.อ.โพล เผยผลสำรวจผลกระทบจากวิกฤตราคายางในภาคใต้ เดือนกันยายน 2559 พบได้รับผลกระทบระดับ “มาก” ร้อยละ 40 เช่นเดียวกับหนี้สินภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า และฉุดความสุขของชาวสวนยางจังหวัดสงขลา ให้ลดลงจากก่อนวิกฤติราคายาง ถึงร้อยละ 32  ขณะที่ชาวสวนยางตรังยังมีความสุขกว่าจังหวัดอื่น เพราะรับผลกระทบน้อยที่สุด

คณะทํางานการสํารวจความคิดเห็น ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยถึงผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวสวนยางภาคใต้ จากผลกระทบวิกฤตราคายาง การปรับตัวและความต้องการเร่งด่วนของชาวสวนยางภาคใต้ โดยสอบถามชาวสวนยางในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ช่วงเดือนกันยายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนา บริหารจัดการ และแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวสวนยางภาคใต้

ซึ่งพบว่า วิกฤติดังกล่าวมีผลกระทบต่อครอบครัวชาวสวนยางในระดับมาก ร้อยละ 40.8 ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอ กระทบการศึกษาบุตร และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดยะลามีผลกระทบต่อครอบครัวมากที่สุด ส่วนจังหวัดตรังมีผลกระทบน้อยที่สุด และเกิดผลกระทบต่อชุมชนสังคม โดยมีโจรชุกชุม การลักเล็กขโมยน้อยเพิ่มขึ้น พึ่งพาช่วยเหลือกันน้อยลง และมีการย้ายถิ่นเข้าเมืองเพิ่มขึ้น

ด้านหนี้สิน มีจํานวนครัวเรือนชาวสวนยางที่มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น 2 เท่า จากก่อนเกิดวิกฤต โดยจังหวัดที่มีร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีภาระหนี้สินมากที่สุดทั้งก่อนและขณะวิกฤติราคายาง คือจังหวัดยะลา ส่วนจังหวัดที่อัตราการเพิ่มของหนี้สินสูงที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต  ส่วนชุมพรมีหนี้สินน้อยที่สุด  วิกฤตดังกล่าว ทำให้ชาวสวนยางภาคใต้บางส่วนต้องปรับตัว โดยประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 67 เปลี่ยนไปประกอบอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพการเกษตร ร้อยละ 3.0

ชาวสวนยางภาคใต้ มีความสุขลดลงจากก่อนวิกฤติราคายาง ประมาณร้อยละ 20  จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขในเปอร์เซนต์ที่มากที่สุดภายใต้วิกฤติราคายางในปัจจุบันคือ จังหวัดตรัง  ส่วนความสุขน้อยที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต และสงขลา โดยชาวสวนยางจังหวัดสงขลามีความสุขลดลงจากก่อนวิกฤติราคายางมากที่สุดถึงร้อยละ 32

จากการสอบถามพบว่า ความเร่งด่วนที่ต้องการจากภาครัฐ คือต้องการให้ส่งเสริมอาชีพเสริมภาคเกษตร สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร พักชําระหนี้ที่เกิดจากการลงทุนทําสวนยาง  หาแนวทางลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

อ่านข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมที่

http://www.outreach.psu.ac.th/index.php/inter-aoc1/psu-poll-aoc1

1 2

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก