29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ป.ป.ช. สงขลา จัดการแข่งขันโต้วาที “โตไปฉันจะไม่โกง” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันนี้ ( 6 ก.ค.60 ) ที่ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา – สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที “โตไปฉันจะไม่โกง” ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีนายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคระกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 คณะกรรมการ ป.ป.จ. สงขลา ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา คณะครู นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญที่มีมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติมากมาย ด้วยเหตุผลนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยเน้นการสร้างเครือข่าย ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในการต่อต้านการทุจริตและรักษาประโยชน์สาธารณะ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านโครงการ มาตรการ กิจกรรม ต่างๆ ในการเสริมสร้างค่านิยมดังกล่าว ซึ่งเด็กเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญ

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันโต้วาที ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้แนวคิด “โตไปฉันจะไม่โกง” ซึ่งมีทีมจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดสงขลาผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 6 ทีม ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ และโรงเรียนมัธยมจิตจัณ ชิงรางวัลการแข่งขัน โดยมีรางวัลการแข่งขัน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด จำนวน 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด จำนวน 4,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด จำนวน 2,000 บาท

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ/ข่าว จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ
6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก