33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค

ปลุกกระแสผ้าพื้นเมือง เที่ยวงาน “เอกลักษณ์สิ่งทอไทย เชื่อมใจผลิตภัณฑ์ใต้”

“อุตสาหกรรม 5 จชต.” ผนึกกำลังจัดงาน “เอกลักษณ์สิ่งทอไทย เชื่อมใจผลิตภัณฑ์ใต้” ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสงขลา เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ และโชว์เอกลักษณ์ที่โดดเด่น พัฒนาสู่ตลาดในยุคปัจจุบัน

นางสาววรรณี พุฒิแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ในนามผู้แทนของสำนักงานอุตสาหกรรมทั้ง 5 จังหวัด กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดงาน “เอกลักษณ์สิ่งทอไทย เชื่อมใจผลิตภัณฑ์ใต้” ครั้งที่ 2 ขึ้น 20-22 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตสินค้า นำมาจัดจำหน่ายภายในงาน และผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ถึงโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการนำข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้บริโภคไปใช้ประกอบการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป

ด้าน นายคงฤทธิ์ คงปราบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ในการส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถพัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของตนเอง และผู้บริโภคก็จะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านรูปแบบ และสีของผลิตภัณฑ์ที่สวยงามให้ตรงใจกับผู้บริโภค คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การนำนวัตกรรมมาใช้ การกำหนดราคาขายที่ยุติธรรมตรงใจผู้บริโภค คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การนำนวัตกรรมมาใช้การกำหนดราคาขายที่ทำอรรถประโยชน์ใช้สอยผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงกระบวนการผลิต และเป็นมิตรแวดล้อม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะส่งผลให้การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น 2 วันคือวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 บริเวณชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ภายในงานมีสินค้ามากมายที่มาวางจำหน่าย อาทิ เสื้อผ้าจากผ้าทอ กระเป๋า รองเท้า ฮิญาบ เป็นต้น คาดว่างานนี้ผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาจัดจำหน่ายภายในงานแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้บริโภค และนำข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค ไปใช้ประกอบการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก