24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

“บอร์ดกรนิคมฯ” ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “กนอ.สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย”

“บอร์ดกรนิคมฯ” ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “กนอ.สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย” เผยความก้าวหน้านิคมฯยางพราราพร้อมรองรับกลุ่มเอสเอ็มอี 

วันนี้ (28 ก.ย.2559) “บอร์ดการนิคมฯ” เปิดโครงการ “กนอ.สานพลังประารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มั่นคง เผยความก้าวหน้าโครงการนิคมฯยางพารา พร้อมเปิดโรงงานมาตรฐานรองรับมินิคลัสเตอร์ยางพาราขั้นกลางน้ำและปลายน้ำ โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ รศ.ดร ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะกรรมการ กนอ. คณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กนอ.ได้จัดกิจกรรม “กนอ.สานพลังประชารัฐ ยกระดับ SME ยางไทย ก้าวไกลในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา” เพื่อสานต่อแนวนโยบายของรัฐบาลสร้างการเชื่อมโยง ระหว่าง 3 ภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์พลังประชารัฐ ของรัฐบาล ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคม ช่วยกันขับเคลื่อนการัพฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยมีพิธีเปิดโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัยในการประสานพลังประชารัฐทุกภาคส่วน ใช้เป็นต้นแบบเพื่อรองรับมินิคลัสเตอร์ยางพารา ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างปริมาณ (อุปสงค์) การใช้ยางพาราให้เกิดขึ้นภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ด้าน ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยด้วยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี กนอ.มุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ กนอ.ในการเป็น “องค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เศรษฐกิจอนาคต” ให้สมบูรณ์พร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพาราในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City

และเพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพาราบรรลุเป้าประสงค์ กนอ. ได้ตระหนักถึงความสำคัยของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเป็นกลไกขับเคลื่อนโครงการฯไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์พลังประชารัฐของรัฐบาล กนอ.ได้ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาแนวคิดที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลอดจนกลุ่มสหกรณ์ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวสวนยาง เพื่อให้ยกระดับไปเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปหรือ อุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ำ และนำไปสู่การสร้างอุปสงค์หรือความต้องการใช้ยางพาราโดยเฉพาะจากแหล่งเพาะปลูกโดยรอบพื้นที่โครงการ

ดังนั้น กนอ. จึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพัฒนาอาคารโรงงานมาตรฐานให้เช่า บนพื้นที่ 25 ไร่ภายในโครงการ Rubber City ประกอบด้วยอาคารโรงงานมาตรฐานจำนวน 21 ยูนิต พื้นที่อาคารรวม 10,750 ตารางเมตร เพื่อนำเสนอแนวทางการลงทุนที่คุ้มค่า รวมทั้งจะได้รับความสะดวกจากการดูแลและบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) จาก กนอ.

สำหรับอาคารโรงงานมาตรฐานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยางพาราในระยะที่ 1 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 3 ยูนิต พื้นที่รวมประมาณ 1,500 ตร.ม. มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขอเช่าพื้นที่และพร้อมเข้าประกอบกิจการแล้วจำนวน 3 ราย ซึ่ง กนอ. เตรียมพื้นที่และอาคารโรงงานมาตรฐานเพื่อรองรับเอสเอ็มอีทั้งระยะที่ 1 และ 2 จำนวน 10 ยูนิต รวมพื้นที่ประมาณ 5,000 ตร.ม. ซึ่งขณะนี้มีเอสเอ็มอี และกลุ่มสหกรณ์ยางพารา ส่วนใญ่ประกอบกิจการยางพาราขั้นกลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ ยางคอมปาวด์ หมอนยางพารา ยางรองส้นเท้า ที่บริหารมือ กรวยยางจราจร เป็นต้น สนใจและทำสัญญาเช่าพื้นที่ครบหมดแล้ว

อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ประมาณ 750 ไร่ ขณะนี้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเร่งพัฒนาพื้นที่มีความรุดหน้าประมาณร้อยละ 11.78 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ประมาณร้อยละ 3.76 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใต้ต้นปี 2561 และจะเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประกอบกิจการได้ภายในปลายปี 2559 เป็นต้นไป

ที่ผ่านมา กนอ. ได้เปิดให้นักลงทุนที่สนใจพื้นที่เข้าเจรจาซื้อและเช่าที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย จีน อินเดีย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราขั้นกลางน้ำและปลายน้ำ อาทิ ที่นอนยางพารา ยางล้อรถยนต์ ให้ความสนใจซื้อและเช่าที่ดินจำนวนหลายราย และได้มีการเจรจากับนักลงทุนที่ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม คาดว่าจะสรุปผลได้ภายในเดือนกันยายนนี้ ดร.วีรพงศ์ เปิดเผยทิ้งท้าย

thumb_IMG_8685_1024thumb_IMG_8659_1024thumb_IMG_8651_1024thumb_IMG_8695_1024thumb_IMG_8724_1024thumb_IMG_8591_1024 thumb_IMG_8735_1024 thumb_IMG_8749_1024thumb_IMG_8613_1024thumb_IMG_8612_1024thumb_IMG_8698_1024 thumb_IMG_8701_1024thumb_IMG_8624_1024 thumb_IMG_8630_1024 thumb_IMG_8715_1024thumb_IMG_8631_1024 thumb_IMG_8632_1024 thumb_IMG_8633_1024 thumb_IMG_8634_1024 thumb_IMG_8635_1024 thumb_IMG_8636_1024 thumb_IMG_8637_1024 thumb_IMG_8638_1024 thumb_IMG_8644_1024

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก