29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

นายชวน หลีกภัย เปิดงาน วันเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ”

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดงานวันเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลและการแปรรูปทางการเกษตร โดยอดีตนายกรัฐมนตรีได้ขอให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใช้ความเป็นสถาบันทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่เกษตรกรภาคใต้ให้ทั่วถึงเพื่อบันเทาความเดือนร้อนจากผลผลิตตกต่ำ และกล่าวว่าพืชเศรษฐกิจของภาคใต้เช่นยางและปาล์ม ล้วนใช้เวลาหลายปีจึงจะให้ผลผลิตซึ่งต่างจากพืชไร่ ดังนั้นหากเกิดปัญหาจะยากต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจช่วยเหลือโดยการปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดอื่นให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มชึ้น

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 ได้จัดขึ้นระหว่าง 11-20 สิงหาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “เกษตรยุคใหม่ตามรอยพ่อ” ม.อ. 50 ปี เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริทางการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานเพื่อให้ปวงชน และ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งครบ 50 ปี ในปีนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้นำเสนอการเกษตรที่สะท้อน แนวคิดพอเพียง และการเรียนรู้ วิถีเกษตรตามรอยพ่อ การนำนวัตกรรมงานด้านผลผลิตทางเกษตร มุ่งนำเกษตรยุคใหม่ สมาร์ทฟาร์ม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ งานแสดงสินค้า เครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และการประชุมสัมนาด้านการเกษตร เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก