26 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

นายก อบจ.สงขลา รับมอบคอมพิวเตอร์ จากรักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.สงขลา

นายก อบจ.สงขลา รับมอบคอมพิวเตอร์จากรักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำ จ.สงขลา มุ่งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ค้นคว้า ก้าวทันโลกยุคปัจจุบันวันนี้ (3 ธ.ค. 61) ที่ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี บริเวณศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก นางจิ้น ยี่หลิน รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน และเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้จัดกิจกรรมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้าตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา มีศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่าง ๆ รองรับความก้าวหน้าในโลกปัจจุบัน และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือตามความสนใจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้าน นางจิ้น ยี่หลิน รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ความสำคัญในการก้าวทันเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาทุกด้าน จึงได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจค้นคว้าหาความรู้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ศูนย์โอทอป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง เป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก รองรับความก้าวหน้าของยุคปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ซึ่งภายในบริเวณศูนย์ฯ จัดให้มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และ บริการ Wifi ฟรี แก่เด็ก เยาวชน และพี่น้องประชาชนทั่วไป ในบรรยากาศสบาย ๆ ตามสไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ทั้งนี้ ก่อนพิธีมอบคอมพิวเตอร์ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำ นางจิ้น ยี่หลิน รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร อีกด้วย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก