หาดใหญ่โอเค
Image default

นายกรัฐมนตรี ชมงานวิจัย ม.อ. พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้”

นายกรัฐมนตรี ชมงานวิจัย ม.อ. พร้อมปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ระบุ รัฐบาลน้อมนำศาสตร์พระราชาขับเคลื่อนทุกภาคส่วนพร้อมกัน โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งปาฐกถา เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0ในภาคใต้” โดยมีผู้ร่วมรับฟังจำนวนกว่า 2,000 คน ประกอบ ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 จะต้องมีการย้อนดูถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างการพัฒนา 1.0 การใช้แรงงานในการประกอบอาชีพ เกษตรกร 2.0 มีเครื่องจักรสนับสนุน 3.0เครื่องจักรขนาดใหญ่อุตสาหกรรม และ Thailand 4.0 ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศ ที่จะต้องมีการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำศาสตร์พระราชา “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับหลักประชารัฐ ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่าย ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรัสเสมอว่า “คนใต้เป็นคนใจดี มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีฝีมือ และมีความอดทน” ประกอบกับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงให้ความสำคัญในการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ สร้างบุคลากรที่มีความรู้ นำการวิจัยสู่การขับเคลื่อนThailand 4.0 สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างความเท่าเทียม ความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม สำหรับพื้นที่ภาคใต้เป็นเขตยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญของประเทศในหลายๆ ด้านในการขับเคลื่อนโมเดล “Thailand 4.0”ซึ่งต้องอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนด้วยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักต่าง ๆ สู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาลในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และต้องอาศัยความร่วมมือกันหลาย ๆ ภาคส่วนในการทำงานแบบ “ประชารัฐ” เพื่อทำให้ภาคใต้และประเทศไทยเป็น“Thailand 4.0” อย่างแท้จริง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มคือ กลุ่มงานวิจัยยางพารา กลุ่มปาล์มน้ำมัน กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์กลุ่มเศรษฐกิจดิจิตัล กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กลุ่มความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนใต้ นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ส่วนในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากร- ธรรมชาติ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าประเภทอาหารที่มีความปลอดภัย จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโรงแรมหรรษา เจ.บี. kick off เปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่อง พร้อมทั้งร่วมมอบเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับอนุมัติความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากกองทุนต่างๆ จำนวน 30 ราย การมอบนโยบายเรื่อง “การช่วยเหลือเอสเอ็มอีของรัฐบาล” และพบปะกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอีกด้วย
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก