หาดใหญ่โอเค
Image default

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ประเทศไทย 4.0”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ประเทศไทย 4.0” รับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

29 พฤศจิกายน 2559 – ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ประเทศไทย 4.0”เดินหน้าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้แก่ภาคราชการ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไปในภาคใต้ จำนวนกว่า 500 คน และเพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าวว่า กระแสโลกปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า VUCA World เป็นสถาวะที่โลกเผชิญกับความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความกำกวม (Ambiguity) มากขึ้น โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งประเทศไทยได้เผชิญกับสภาวะนี้เช่นกัน อาทิ ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ พบปัญหาความซับซ้อนและความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกที่มีมากขึ้น รวมถึงได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายการเงินที่ไม่ชัดเจนของประเทศต่างๆ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง และเพื่อรับมือกับโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยในอดีตแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนั้น เริ่มจากโมเดล 1.0 ซึ่งเน้นการผลิตในภาคเกษตร พัฒนาไปสู่โมเดล 2.0 ซึ่งส่งเสริมการผลิตในอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ต่อด้วยโมเดล 3.0 ที่เน้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมหนัก อาทิ การผลิตและส่งออกรถยนต์ ปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี เป็นต้น และนำไปสู่โมเดล 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต

งานสัมมนาวิชาการในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” ตามด้วยการเสวนาอีก 2 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เสวนาเรื่อง “ความพร้อมและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0” ซึ่งได้รับเกียนติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ คุณสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

และช่วงที่ 2 เสวนาเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้สู่ 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ คุณกรด โรจนเสถียร รองประธานสถาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสปาไทย รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้ง บริษัท กิสโค จำกัด และคุณสมชาย กุลคีรีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทตอยยียัน ฟู้ดส์ จำกัด โดยมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

dsc_7431

dsc_7404

dsc_7388

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก