หาดใหญ่โอเค
Image default

ทุนการศึกษาระดับป.โท ป.เอก ที่ The University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาระดับป.โท ป.เอก ที่ The University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาโดย Graduate Scholarships Committee โดยพิจารณาจากผลการเรียนและศักยภาพในเชิงวิจัยเป็นหลัก

มูลค่าของทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนตลอด 2 ปี ในระดับปริญญาโท ทางด้าน Research และค่าเล่าเรียนตลอด 3 ปี ในหลักสูตร Doctoral Research Degree (การต่อทุนการศึกษาจะอนุญาติเฉพาะในระดับปริญญาเอก อย่างไรก็ตามขึ้นกับทางคณะกรรมการพิจารณา)

ค่ากินอยู่ต่อปีตลอดการเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนใน Subclass 500 นั้น ทุนการศึกษาจะครอบคลุมในส่วนของประกัน OSHC สำหรับนักศึกษาและคู่สมรสตามระยะเวลาของวีซ่าอีกด้วย แต่จะไม่ครอบคลุมการต่อวีซ่า 6 เดือนสำหรับการยื่นวิทยานิพนธ์

เงื่อนไขและคุณสมบัติของการสมัครทุนการศึกษา

 • ผู้สมัครทุนการศึกษาจะต้องจบการศึกษาหรือเทียบเท่าในระดับ Australian First Class Honours Degree
 • ทุนการศึกษาจะพิจารณาจากผลการเรียนและงานวิจัย รายวิชาอื่น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ จะไม่ถูกนำมาพิจารณา
 • ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องไม่ได้รับคุณวุฒิในระดับ Research Program ที่ University of Adelaide หรือเทียบเท่ากับ Australian Research Doctorate Degree แล้ว หากได้รับ Research Master Degree มา จากต้องไม่ใช่คุณวุฒิทางด้าน Research จาก University of Adelaide หรือเทียบเท่ากับ Australaian Research Masters Degree
 • ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีผลภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่จบในหลักสูตร Pre-Entrolment English Program จะไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้
 • ผู้ที่เป็นประชากร หรือถือ Permanent Resident ของออสเตรเลีย หรือเป็นประชากรของนิวซีแลนด์ จะไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้
 • ผู้ที่จะทำงานวิจัยแบบทางไกล จะไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้
 • ผู้สมัครทุนการศึกษา ที่สมัครที่ University of Adelaide ในฐานะของ International Student จะต้องคงสถานะ International Student ไปตลอดระยะเวลาการเรียนในมหาวิทยาลัย
 • ผู้สมัครที่สมัคร Australian Permanent Resident ไป จะสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้
 • ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่างชาติจะไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้หากได้เริ่มเรียนในระดับปริญญาไปแล้ว และมาหาทุนการศึกษาในระหว่างเรียน
  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเริ่มเรียนตามภาคการศึกษาที่ทุนการศึกษาได้ตอบรับไป
 • ผู้สมัครที่สมัครทุนการศึกษาไปแล้ว แต่ไม่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับการพิจารณาอีกครั้งในรอบต่อไป ในกรณีที่ผู้สมัครคนนั้นมี Offer ในรอบนั้นเช่นกัน
 • หากนักศึกษาได้รับทุนอื่น ๆ จาก Commonwealth of Austrlia หรือ University of Adelaide หรือจากผู้สนับสนุนต่างชาติอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะถอดถอนทุนการศึกษานี้ในเวลาใดก็ได้ก่อนการสมัคร

เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก