24 C
Hat Yai
23 March 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559

ประกาศ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัย Nanzan

เมืองนาโกยาประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559

3753b793e85e22755d896f2ee7d0c7a9

ด้วยมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2560 จำนวน 2 ทุน ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560 (ของปีการศึกษา 2559) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80 % ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

1.3 มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้

1.4 สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N 5 (4 เดิม)

2. หลักฐานการสมัคร

2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4×3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป

2.2 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง (สำเนา)

2.3 เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.4 เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

2.5 เอกสารรับรองจากสถานศึกษา

2.6 ใบรับรองแพทย์

2.7 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ขอรับสำเนาใบสมัครได้ที่สำนักงาน ส.น.ญ. ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส)

3. เงื่อนไขการรับทุน

3.1 ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 40,000 เยนต่อเดือน

  • ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน
  • ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)
  • ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน
  • และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 40,000 เยน (หรือ 480,000 เยนต่อปี)

3.2 ต้องพักในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้เท่านั้น

3.3 ค่าหอและค่าเทอมต้องจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด

 

4. ขั้นตอนการรับสมัคร

หลังปิดรับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจหลักฐานการสมัครเรียบร้อยจะมีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังรายละเอียดของทุนมีการนัดสอบสัมภาษณ์และอื่นๆ

** คณะกรรมการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก และผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด **

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)

โทร. 02-357-1241-5

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก