24 C
Hat Yai
23 March 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

ทสม.ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์ปู เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอำเภอสิงหนคร

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ” ทสม” ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์ปู เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันนี้ (6 ก.ค.60) ที่ ชุมชนบ้านแหลมสน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นางจินตวดี พิทยเมธากูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรมการบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี มีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย ทสม. จังหวัดสงขลา สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนจำนวนกว่า 500 คน

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้อาสาสมัครของทุกหน่วยงานประกอบด้วย เครือข่ายาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เครือข่ายอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติ เครือข่ายและกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มเกษตรในพื้นที่ประสบ ภัยแล้ง เข้ามาอยู่ภายใต้ธงเดียวในนาม ” ทสม” เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครมีบทบาทสนับสนุนภารกิจของกระทรวงที่หลากหลายมากขึ้น และเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ฟื้นฟู และอนุรัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรมในวันนี้ เป็นการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์ปู เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการแสดงพลังความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ประชา โชคผ่อง /ข่าว
จักริน แก้วมณีโชติ/ภาพ
06 ก.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก