25 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จิตอาสาภัยพิบัติอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ร่วมอบรมโครงการ “จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้ (14 พ.ย. 61) ที่ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติในด้านอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีจิตอาสาอำเภอสะเดา ที่ต่างพร้อมใจสวมใส่ชุดจิตอาสา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการดำเนินงานป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยให้จังหวัด ในฐานะศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด) เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล พร้อมทั้งเชิญชวนจิตอาสาบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบให้มีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) กำหนด

จังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลา พร้อมทีมงานวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ออกให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ 16 อำเภอ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนจิตอาสาในการปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณภัยและหลังเกิดสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวให้โอวาท โดยขอให้ประชาชนจิตอาสายึดถือปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่แผ่ มีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งในครั้งนี้ มีทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้ให้ความรู้ในหัวข้อ “จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลากับการเฝ้าระวัง/แจ้งเตือนภัยพิบัติ (ก่อนเกิดสาธารณภัย)” , “การมีส่วนร่วมของจิตอาสาระหว่างเกิดสาธารณภัย” และ “จิตอาสากับการสนับสนุนช่วยเหลือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย” จังหวัดสงขลา

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก