24 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา ประชุมทำแผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียว ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วันนี้ (12 ต.ค. 59) ณ ห้องประชุม conference ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักด์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียว ตามโครงการ “ สงขลา สู่เมืองสีเขียว” (Green City @ Songkhla)

จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับเลือกเป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาเมืองสีเขียว ตามกรอบแผนงาน IMT-GT จังหวัดสงขลาจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากผลการศึกษาของADB ไปสู่แผนปฏิบัติการดำเนินการเมืองสีเขียวโดยในเบื้องต้นได้กำหนดประเด็นการพัฒนาเมืองสีเขียวไว้ 6 ประเด็น ประกอบด้วย การจัดการน้ำ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทน การจัดการขยะ การจราจรไร้มลภาวะ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม,ป่าชุมชน,และเกษตรในเมือง

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้แต่ละพื้นที่เลือกจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญและจัดสรรพื้นที่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ เทศบาลนครสงขลามีการปรับพื้นที่สวน72 พรรษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลมสนอ่อนให้เป็นช่องทางการปั่นจักรยาน การฟื้นฟูจัดตั้งระบบสายไฟฟ้าลงดินย่านเมืองเก่าและการตรวจสอบระบบคลองสำโรง ในส่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่นั้นมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อมและมลพิษ และการจราจร ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียวบรรลุตามเป้าหมายและบังเกิดผลเป็นรูปธรรม….

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด //ข่าว
ประชา โชคผ่อง //ภาพ
13 ต.ค. 59
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก