27 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้า “เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้า “เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต”
ช่วงบ่ายวันนี้ (9 ส.ค. 61) ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอนุสร ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ตามโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ครั้งที่ 1 /2561 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา , นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา , นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังเสนอในวงเงินงบประมาณรวมกว่า 35,600 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เสนอโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” ในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวนกว่า 5,700 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลไกการหางานให้ทำ/การส่งเสริมคุ้มครองและการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีอาชีพ มีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน และกระทรวงการคลังได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 2,100 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีการฝึกอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี ใน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมและฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ซึ่งกิจกรรมนี้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าได้ ซ่อมประปาได้ ซ่อมประตูหน้าต่างได้ ตัดหญ้าสนามได้ทำแซมผนัง-กระเบื้องได้ ปฎิบัติงานทาสีได้ พร้อมทั้งมอบเครื่องมืออาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกในวงเงินคนละ 3,500 บาท และกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริม เพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมนี้ไม่มีการมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งจังหวัดสงขลามีผู้ลงทะเบียน จำนวน 8,951 คน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก