26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “ป่าในเมือง บ้านโคกไร่” เดินหน้าปลุกจิตสำนึกทุกภาคส่วน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

วันนี้ (21 ส.ค. 61) ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “ป่าในเมือง บ้านโคกไร่” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อนุมัติโครงการ “ป่าในเมือง บ้านโคกไร่” หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนแบบประชารัฐสามัคคี เดินหน้าสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ใส่ใจและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ป่าชายเลน

จังหวัดสงขลา จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนาพื้นที่ พร้อมร่วมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับโครงการ “ป่าในเมือง” เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก