29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

วิธีการสมัคร

 • สมัครทาง Website : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
 • สมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือ ที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ (รอบสอบตรง)

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอบโควตาเรียนดี) เฉพาะสอบตรงรอบ 1 เท่านั้น

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา (พบอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน) โดยเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.50

รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครรอบโควตาเรียนดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com) เฉพาะสอบตรงรอบ 1 เท่านั้น

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00

หมายเหตุ – หากผู้สมัครรอบโควตาเรียนดีและรอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com ประสงค์จะได้รับทุนการศึกษา ขอให้ระบุในใบสมัครว่าต้องการสอบข้อเขียนและเข้าสอบในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 โดยการพิจารณาทุนเรียนดีตลอดหลักสูตรนั้นจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

เอกสารการสมัคร (รอบสอบตรง)

 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 6 ภาคการศึกษาต้น) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง

เอกสารการสมัคร (รอบโควตาเรียนดี และรอบโควตาความสามารถพิเศษทาง Sci /Com) เฉพาะสอบตรงรอบ 1 เท่านั้น

 1. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 5 ภาคการศึกษาปลาย)
 2. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง

กรุณาส่งหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครสอบคณะ ICT)

*** ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครและชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2441-0909 ต่อ 111 ***

การชำระค่าสมัคร (สอบตรง – โควตา) : ค่าสมัครทุกประเภท 600 บาท

สำหรับช่องทางการชำระเงินมี 2 วิธีค่ะ

 1. ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสมัคร On-line
 2. ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา หรือวิทยาเขตพญาไท
  ** ค่าสมัคร 600 บาท ทั้งนี้ คณะ ฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **สมัคร On-line ไดที่ : http://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
  หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อได้ที่ [email protected]
  รับข่าวสารจากทางคณะ ICT หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ Faculty of ICT on Facebook

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก