28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

คณะแพทย์ฯ ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET)” ครั้งที่ 65

วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 65 ณ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกร เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กรให้เกิด ความคุ้นเคยไว้วางใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่รวดเร็วพร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาวิธีการแก้ไข เพื่อร่วมกันทำงานประสานกับภาครัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง ตลอดถึงองค์กรอิสระอื่นๆ รวมไปถึงร่วมกันพัฒนางานด้านคุณภาพของบริการโรงพยาบาลร่วมกัน เช่น โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาลระดับประเทศ (Thailand Hospital Indicator Project, THIP), ระบบประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพยา (Pharmaceutical Quality Assurance), การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Used, RDU), Hospital Accreditation to Advanced HA, JCI, รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิ หัวข้อ Share & Learn โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค Disease specific โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ., หัวข้อ Head injury โดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง ศัลยแพทย์ คุณดวงเพ็ญ แวววันจิตร พยาบาลชำนาญการ คุณนีรนุช รัตนมณี นักกายภาพ จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และมี ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา เป็นผู้ดำเนินรายการ, หัวข้อ Share Smart Hospital โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล สำนักวิจัยและพัฒนา รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.รัฐศักดิ์ วงศ์ลักษณะพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ อาจารย์นพ.กรกช มะลิวรรณกุล จากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธร์ปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมี รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผู้ดำเนินรายการ

สำหรับการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย UHOSNET ในครั้งหน้า จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 66 โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นเจ้าภาพจัดงานต่อไป

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก