33.9 C
Hat Yai
19 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

คณะรัฐศาสตร์มอบทุนสหกิจศึกษา เปิดโอกาส นศ.ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับการทำงานจริง

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี มอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ และภายในประเทศ 54 ทุน ให้นักศึกษาจาก 3 คณะ เพื่อให้โอกาสหาประสบการณนำทฤษฎีในห้องเรียนไปฝึกใฃ้ในหน่วยงานนานาชาติ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีมอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ทุนคอลีฟะห์ ทุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ รวม 54 ทุน ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการสื่อสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้มอบให้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยคุณธรรม ซึ่งตรงตามเป้าหมายของงานสหกิจศึกษา คือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาทักษะสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตรวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์แนวคิดใหม่ๆ เป็นแนวทางสําคัญที่ทําให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า สหกิจศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเป็นการให้ความสําคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต โดยคณะรัฐศาสตร์ได้นําสหกิจศึกษามาอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปีการศึกษา 2558 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 6 ในสาขาการปกครอง สาขาการปกครองท้องถิ่นชายแดน สาขานโยบายสาธารณะ และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,043 คน มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมกว่า 500 หน่วยงาน มีประเทศที่นักศึกษาไปสหกิจศึกษา รวม 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อินเดียเวียดนาม ตุรกี โอมาน ลาว อินโดนีเซีย และจีน

“สหกิจศึกษาไม่ได้มีสําหรับคนเก่ง แต่มีไว้เพื่อพัฒนาคนในแต่ละด้านตามความถนัด ประกอบกับสถาบันการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน นับเป็นการสร้างกําลังคนให้กับประเทศในมิติที่แตกต่างกัน” ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา กล่าว

ด้านนางสาวกูรอยฮาน นิเม็ง คณะรัฐศาสตร์ซึ่งมีประสบการณ์สหกิจศึกษาที่มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิ์และสถานะบุคคล เป็นการทำงานเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย กล่าวว่า ได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งในประเด็นของมนุษยธรรม ปัญหาระหว่างประเทศ จากที่ได้เรียนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อได้มาทำงานในสถานการณ์จริง จึงได้เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ที่อยู่ในภาวะสงครามได้ประสบทั้งที่มีการนำเสนอและไม่มีการนำเสนอผ่านสื่อ ทำให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือหน่วยงาน เกิดการเรียนรู้และเปรียบเทียบเรื่องกรณีความขัดแย้งในหลากหลายพื้นที่ ว่าเกิดจากปัจจัยอะไรและส่งผลกระทบอะไรต่อประชาชน ซึ่งปัญหาผู้ลี้ภัยถือเป็นปัญหาระดับโลก

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก