หาดใหญ่โอเค
Image default

กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ร่วมกับ สปข.6 กรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มุ่งนำการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (12 ธ.ค. 60) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 70 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี , จังหวัดยะลา , จังหวัดนราธิวาส , จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)ในการร่วมกันทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนตลอดชีวิต จึงจำเป็นจะต้องร่วมกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ มีหน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต จำนวน 8 เขต ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ดูแลพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีสื่อหลักทั้งสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครอบคลุมทั้ง 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมให้การสนับสนุนผู้เข้าอบรมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ สร้างการรับรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสู่สันติสุขในพื้นที่ต่อไป

ด้าน นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้ฯในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากนโยบายของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ “กระทรวง ศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ดังนั้น หากเราร่วมมือกันจริงจังกับเรื่องนี้ จะทำให้งานสำเร็จ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสาร ทางการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดทั้ง 2 วัน ในวันนี้ (12 ธ.ค. 60)โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น (ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน) ในหัวข้อ “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” , “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น” , ส่วนในวันพรุ่งนี้ (13 ธ.ค. 60) มีการแนะแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ กับ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) และการมอบนโยบายแผนปฏิบัติการสร้างการรับรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก