29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ “การศึกษาหลักสูตรและรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์” ที่ จ.สงขลา

วันนี้ (20 ก.พ. 60) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมบุรีศรีภูฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายภุชพงค์ โนดไธสง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ “การศึกษาหลักสูตรและรณรงค์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์” โดยมีนางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา ครูอาชีวศึกษา ครู กศน. ข้าราชการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 100 คน

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มรายได้ โดยในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย จะมุ่งพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น “Net ประชารัฐ” การวางโครงการ Broadband ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ภายในปี 2560 เป็นต้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจดิจิทัล ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทอลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม “Digital Literacy for Digital Citizen to Digital Economy (Digital3 Semenar)” เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจดิจิทัล โดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ ที่ จ.สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา และภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้กลุ่มตัวแทนพร้อมนำหลักสูตรไปประยุกต์กับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล ให้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครูดิจิทัลแกนนำดีเด่นภาคใต้ การแนะนำโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) การบรรยาย “Digital Literacy Roadmap แนวทางสำหรับการผนวกหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัลกับกระบวนการศึกษาของประเทศไทยแบบบูรณาการ” การเสวนาขับเคลื่อนประชาชนไทยสู่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการเสวนาการมีส่วนร่วมของ Alpha Generation ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเข้าสู่ Digital Citizenship เพื่อขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล Thailand 4.0

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก