32.2 C
Hat Yai
27 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กฟผ. สานสัมพันธ์สื่อฯสงขลา จัดกิจกรรม “รักพี่ เอ็นดูน้อง” ชวนลงพื้นที่ดูงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานสัมพันธ์สื่อ จัดกิจกรรม “รักพี่ เอ็นดูน้อง” ชวนลงพื้นที่ดูงานด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม ก่อนร่วมเสวนา “จากโรงไฟฟ้าจะนะ สู่โรงไฟฟ้าเทพา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “รักพี่ เอ็นดูน้อง” สานสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ชวนลงพื้นที่อำเภอเทพาดูงาน ความสำเร็จด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. พร้อมรับฟังข้อมูลสถานการณ์พลังงาน สร้างความเข้าใจการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้และของประเทศ ผ่านกิจกรรมเสวนา “จากโรงไฟฟ้าจะนะ สู่โรงไฟฟ้าเทพา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดงชลา นำโดย นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ และนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ร้าน Wine Village อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมดูงานในช่วงเช้า คณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่อำเภอเทพา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ทั้งโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลด้วยการนำลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ นำมาดัดแปลงจัดทำเป็นโครงสร้างปะการังเทียม อีกหนึ่งกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะสื่อมวลชนยังได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน กลุ่มเลี้ยงปลากะพงในกระชัง และยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมอุโมงค์ป่าโกงกาง บ้านคลองควาย หมู่ที่ 8 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมร่วมปล่อยพันธ์ปูจำนวน 5 ล้านตัวผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

ส่วนกิจกรรมเสวนาในช่วงค่ำ ได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (อฟจ.) นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา (หก-ตท.) นายลือชัย โถสกุล หัวหน้ากองสื่อสารพัฒนาโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดสงขลากว่า 100 คน ในโอกาสร่วมเสวนาหัวข้อ “จากโรงไฟฟ้าจะนะ สุ่โรงไฟฟ้าเทพา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายใต้มุมมองที่ภาคใต้เป็นภาคที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ร้อยละ 5 ต่อปี โดยเฉพาะในปี 2559 14 จังหวัดภาคใต้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทำลายสถิติมาแล้วถึง 10 ครั้ง โดยมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 2,713 เมกะวัตต์ ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในภาคใต้ มีจำนวน 2,225 เมกะวัตต์ ซึ่งหมายถึงมีการผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในภาค ทำให้ต้องรับไฟฟ้าจากภาคกลางมาช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้

ซึ่งในกรณีระบบส่งไฟฟ้าจากภาคกลางเกิดขัดข้องอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2556 ภาคใต้จะทำอย่างไร นั้น ตัวแทนจาก กฟผ. ได้ชี้แจงถึงความห่วงกังวลของประชาชนและแนวทางการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตว่า “คำว่าไฟฟ้าเพียงพอ หมายถึง ปัจจุบันมีเพียงพอ แต่การวางแผนจำเป็นต้องกำหนดแนวทางล่วงหน้าเพื่อรองรับ ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 6-7 ปี ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ตามแผน ระบบไฟฟ้าก็จะไม่มีความมั่นคง ในส่วนของโรงไฟฟ้าเทพา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และแตกต่างจากโรงไฟฟ้าจะนะที่ใช้กีาซธรรมชาติในการผลิต จะช่วยให้ค่าไฟฟ้ามีราคาถูกลง และยังช่วยให้เกิดการกระจายการใช้เชื้อเพลิง ลดสัดส่วนการใช้ก๊าซที่มีมากเกินไป (เกือบ 70%) ทำให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ โดยเฉพาะกรณีที่แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติหยุดซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างดี

ส่วนประเด็น “จากโรงไฟฟ้าจะนะ สู่โรงไฟฟ้าเทพา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” นั้น กฟผ. ยืนยันว่า การมีโรงไฟฟ้าจะช่วยให้เกิดการพัมนาขึ้นในพื้นที่ เกิดการจ้างงาน ชาวบ้านมีงานทำ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ซึ่งเป็นนโยบายสำตัญ ที่ว่า “มีโรงไฟฟ้าที่ไหน ชุมชนต้องอยู่ดี มีสุข” สำหรับโรงไฟฟ้าเทพาจะเป็นยิ่งกว่านั้น เพราะจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของรัฐบาล ซึ่งการที่ชุมชนอยู่ดีมีสุข ถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่สำคัญประเทศไทยยังต้องการการพัฒนาอีกหลายด้าน ซึ่งหมายถึงการมีพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้พัฒนาประเทศด้วย สำหรับภาคใต้ที่มีอัตราการเติบโตของทั้งชุมชน เศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าภายในภาคให้เพียงพอ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ  และ นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ได้ร่วมขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของ กฟผ. และของโครงการโรงไฟฟ้าเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้ขอบคุณร้าน Wine Village ที่ร่วมมอบประสบการณ์ความสุข ภายใต้บรรยากาศของร้านที่แสนสบาย ผสานไปกับอาหารสุดแสนอร่อย และยังร่วมมอบของที่ระลีกสุดพิเศษให้กับสื่อมวลชนภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ด้วย


 

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก