28.4 C
Hat Yai
23 May 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กฟผ.จับมือทัพเรือและโรงเรียน ปลูกสำนึก : บ้านน่าอยู่ เรียนรู้คุณค่าพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม

กฟผ. ร่วมกับฐานทัพเรือสงขลา สถานศึกษาในอำเภอเทพา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP : บ้านเราน่าอยู่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านพลังงานของประเทศ การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ตลอดจนปลูกจิตสำนึกการพัฒนาพลังงาน พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จำนวน 60 คน

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 รักษาราชการแทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP : บ้านเราน่าอยู่ ครั้งที 1 ประจำปี 2559 โดยมี ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวรายงาน นาวาโท ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ผู้บริหาร กฟผ. คณะนายทหาร และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. และทุกเครือข่ายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าแก่เยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกทางความคิด และแลกเปลียนมุมมองต่อชุมชนร่วมกัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด และร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านพลังงาน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศร่วมกับ กฟผ. และมัส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพของชุมชนไปพร้อมกับโครงการโรงไฟฟ้า

ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP : บ้านเราน่าอยู่ ครั้งที 1 ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงไฟฟ้าจะนะ โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ผู้นำชุมชนในอำเภอเทพา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและเยาวชนจาก 10 โรงเรียนในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน รองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้  และการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าเทพา ปลูกฝังเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด รู้คุณค่าของพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. ในการก้าวสู่สังคมและองค์กรสีเขียว ได้แก่ Green Energy Green Food Green Living และ Green Learning โดยมีเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จาก 10 โรงเรียน ในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่คัดเลือกจากการเขียนเรียงความในหัวข้อ “น้องคิดว่าจะช่วยดูแลชุมชนของตัวเองให้น่าอยู่ได้อย่างไร” จำนวน 60 คน ร่วมเข้าค่าย

การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP บ้านเราน่าอยู่ จะเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน การเรียนรู้ และการทดลอง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านกิจกรรม “บ้านเราน่าอยู่” มีการบรรยายภารกิจและการดำเนินงานของ กฟผ. มีกิจกรรมฐาน (Walk Rally) 4 ฐานคือ ฐานพลังงาน เรื่อง สถานการณ์พลังงานในภาคใต้ ระบบไฟฟ้า ระบบส่ง ฐานคุณภาพน้ำ เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฐานปราบขยะ เรื่องการจัดการขยะ และฐานชีววิถี เรื่อง วิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และกิจกรรมทัศนศึกษาในฐานทัพเรือสงขลา

“กฟผ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมจัดค่ายเยาวชนในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนทุกคนจะมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานของประเทศและภาคใต้ มีความสำนึกรักบ้านเกิด ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ครอบครัวและบุคคลรอบข้างให้เข้าใจภารกิจ กฟผ. และโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล อยู่ร่วมกับชุมชนและเติบโตควบคู่ไปดับชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการกล่าวทิ้งท้าย

thumb_IMG_8658_1024 thumb_IMG_8666_1024thumb_IMG_8620_1024thumb_IMG_8596_1024 thumb_IMG_8612_1024thumb_IMG_8631_1024 thumb_IMG_8633_1024 thumb_IMG_8643_1024thumb_IMG_8515_1024thumb_IMG_8593_1024 thumb_IMG_8531_1024 thumb_IMG_8554_1024 thumb_IMG_8559_1024 thumb_IMG_8568_1024 thumb_IMG_8575_1024

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก