หาดใหญ่โอเค
Image default

กฟผ. จัดเสวนา “ความรู้คู่ความจริง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเทพา”

กฟผ.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนักวิชาการและชาวบ้าน ร่วมจัดทำระบบฐานข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อ.เทพา

กฟผ. ร่วมกับชุมชนเทพาและคณะอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อำเภอเทพา ให้ความรู้การติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและมัคคุเทศก์พลังงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้า สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสานเสวนา “ความรู้ คู่ความจริง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเทพา”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นายวีระชัย ยอดเพชร หัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานเสวนา “ความรู้ คู่ความจริง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเทพา”
โดยมีว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา ครูอาจารย์และเยาวชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายวีระชัย ยอดเพชร กล่าวว่า กิจกรรมสานเสวนา ““ความรู้ คู่ความจริง การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเทพา” ในครั้งนี เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. ชุมชนเทพา อาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ชุมชนสามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้โดยชุมชนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชุมชนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ว่าที่ พ.ต.อนุชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรมสานเสวนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2559 ได้เชิญคณาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมมาให้ความรู้กับชุมชนและมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา ถึงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก (ระดับนาโนเมตร) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง โดย ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์ และ ดร.ธัญภัสสร์ ทองเย็น คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) เศรษฐกิจและสังคม โดย อาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 3) สุขภาพและชีวอนามัย โดย ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 4) นิเวศวิทยาทางน้ำ โดย ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยกิจกรรมครั้งนี้มีการสาธิตการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) การตรวจวัดระดับเสียง และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ของ กฟผ. มาสาธิตให้ชมด้วย

“การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้และติดตามตรวจสอบ จะช่วยเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. จากที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าเทพา ทั้งนี้นอกจากส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว กฟผ. ยังคาดหวังว่าความรู้ที่ชุมชนได้รับจะช่วยทำให้ชุมชนสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ทั้งก่อนและหลังการมีโรงไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กล่าวในตอนท้าย

IMG_0469IMG_0460 IMG_0467IMG_0410 IMG_0414 IMG_0420IMG_0432 IMG_0434 IMG_0476IMG_0484 IMG_0486IMG_0478 IMG_0480 IMG_0482

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก