25 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กกต.สงขลา เตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการการเลือกระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

กกต.สงขลา เตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการการเลือกระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

วันนี้ (20 พ.ย. 61) ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการการเลือกระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้น กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการในแต่ละระดับทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานแนะนำ อำนวยความสะดวก และรายงานปัญหา หรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้ผู้อำนวยการการเลือกในแต่ละระดับเป็นผู้ดำเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้การดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกและร่วมในการเลือกในแต่ละระดับจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตั้งใจรับฟังการชี้แจงจากวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ และหากไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติ ขอให้สอบถามทำความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดความผิดพลาด

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการประชุมชี้แจงบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการการเลือกระดับอำเภอ และคณะกรรมการการเลือกระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และระเบียบที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการเลือกตั้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกระดับจังหวัด จำนวน 7 คน และคณะกรรมการการเลือกระดับอำเภอ ๆ ละ 7 คน จำนวน 16 อำเภอ 112 คน รวมทั้งสิ้น 119 คน เนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล , โครงสร้างการเลือกสมาชิกวุฒิสภา , โครงสร้างการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา , คุณสมบัติการแต่งตั้ง หน้าที่ และอำนาจ สิทธิประโยชน์ , การดำเนินการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา , การดำเนินการจัดการเลือกระดับอำเภอ และการดำเนินการจัดการเลือกระดับจังหวัด

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก